Skip to content Skip to footer

Како да ги заштитите соларните панели од гром?

Активната громобранска заштита и заземјувањето се извршуваат за да се заштити соларниот парк од оштетувања поради громовни удари. Громовите се електрични дисперзии во атмосферата кои можат да предизвикаат значителни оштетувања на соларниот панел, инвертер, кабли и друга опрема. Активната громобранска заштита го намалува ризикот од оштетувања со креирање на „укротувач на громови“, кој преправаќа громот од соларниот парк во земја. Заземјувањето е важна составна делка од активната громобранска заштита, инсталирано за да се дозволи на електричната енергија да се одвои безбедно во земјата. Во целосен соларен парк, активната громобранска заштита и заземјувањето треба да се проектираат и инсталираат во согласност со сите прописи и стандарди за електрична инсталација и безбедносни предупредувања.

 Прочитајте повеќе>>

Aктивна громобранска заштита ARCANGEL