Skip to content Skip to footer

Заштита на вашата инвестиција

Фотонапонските централи се вредни и корисни инвестиции, кои овозможуваат производство на чиста и економична електрична енергија од сончева светлина. Но, фотонапонските централи исто така се изложени на различни видови на ризици и закани, како што се:

  1. Кражба, вандализам или саботажа на соларните панели, инвертери, акумулатори, кабли и друга опрема
  2. Пожар, експлозија или краток спој поради прегревање, пренапон, искри или капење на течности
  3. Оштетување, загадување или покривање на соларните панели од ветер, дожд, снег, прашина, птици или други фактори
  4. Неисправност, дефект или грешка на електричните или електронските компоненти или софтверот
  5. Незаконско поврзување, искористување или манипулација на електричната мрежа или мерните уреди

Затоа, потребно е да се преземат соодветни мерки за заштита на вашата инвестиција во фотонапонски централи со системи за безбедност, кои ќе го спречат или го намалат влијанието од овие ризици и закани. Некои од најчестите и најефикасните системи за безбедност за фотонапонски централи се:

  1. Системи за видео надзор, кои овозможуваат постојано и далечинско следење на состојбата и активноста на фотонапонската централа, со користење на камери, сензори, монитори и записници
  2. Системи за детекција на периметар, аларм и известување, кои овозможуваат брзо и автоматско објавување и пренесување на звучни или светлосни сигнали, пораки или повици во случај на детекција на неправилна или сомнителна активност на фотонапонската централа, до одговорните лица, служби или органи
  3. Системи за контрола на пристап, кои овозможуваат ограничување и регулирање на пристапот на лица, возила или предмети до фотонапонската централа, со користење на брани, портали, огради, катанци, клучеви, лозинки, картички, отпечатоци или други идентификациски средства
  4. Системи за заштита од пожар, кои овозможуваат превенција и гасење на пожар на фотонапонската централа, со користење на детектори, екстингвишери, спрејови, пумпи, цевки или друга опрема
  5. Системи за заштита од гром, кои овозможуваат одвод и апсорпција на електричниот удар од гром на фотонапонската централа, со користење на громобрани, заземјувачи, протектори или друга опрема.
БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ ЗА СОЛАРНИ ПАРКОВИ

SOLAR SECURITY SNRG