Skip to content Skip to footer

Како работат соларните панели?

Фотонапонските панели, познати и како фотоволтаички панели, работат на основата на фотоволтаичкиот ефект. Овој ефект се однесува на генерирањето на електрична струја во материјалите кога се изложени на сончевата светлина. Во основа, фотонапонските панели се составени од фотоволтаички ќелии кои ги содржат материјалите кои генерираат овој ефект.

Еве како работат фотонапонските панели:

  1. Апсорпција на Сончевата Светлина: Фотоволтаичките ќелии содржат слоеви од специјални материјали, најчесто силициум, кои се дизајнирани да апсорбираат фотоните (мали честички светлина) од сончевата светлина.
  2. Генерирање на Електрони и Лакови: Кога фотоните погодуваат материјалите во фотоволтаичките ќелии, тие генерираат електрони и лакови. Оваа појава креира слободни електрони и лакови во материјалот.
  3. Створување на Електричен Потенцијал: Слободните електрони и лакови имаат различен електричен потенцијал. Оваа разлика во потенцијал предизвикува електрично поле во материјалот.
  4. Генерирање на Струја: Од електричното поле генерирано од слободните електрони и лакови, почнува да текне електрична струја. Оваа струја е DC (постојана струја).
  5. Приклучување на Инвертери: DC струјата генерирана од фотоволтаичките ќелии се праќа до инвертерите. Инвертерите ја конвертираат DC струјата во AC (изменична струја), која може да се користи за напојување на електрични уреди и за поврзување со електричната мрежа.
  6. Употреба на Електричната Енергија: AC струјата што се произведува од инвертерите може да се користи за напојување на домаќинствата, бизнисите, индустриите и други електрични уреди.

Важно е да се забележи дека ефикасноста на фотоволтаичките панели може да варира во зависност од различните фактори како интензитетот на сончевата светлина, температурата, чистотата на панелите и типот на материјалот од кој се изработени.