Skip to content Skip to footer

Обновливи извори на енергија

Соларните фотонапонски системи (фотоволтаични системи) се технологија која користи фотоволтаички ќелии за конвертирање на сончевата светлина во електрична енергија. Овие системи имаат голем потенцијал за производство на чиста и обновлива енергија. Тие можат да бидат инсталирани на различни локации, од мали резиденцијални објекти до големи комерцијални и индустриски комплекси. Еве неколку кључни аспекти за соларните фотонапонски системи:

Фотоволтаички Ќелии: Основниот компонент на фотонапонскиот систем се фотоволтаичките ќелии. Тие се направени од материјали кои го генерираат електричниот ток кога се изложени на сончевата светлина. Најпознатите типови се кристални (монокристални и поликристални) и тонки филмски ќелии.

Инвертери: Сончевата енергија што се генерира од фотоволтаичките ќелии е DC (постојана струја). Инвертерите го конвертираат DC во AC (изменична струја) која може да се користи за напојување на електрични уреди и да се поврзе со електричната мрежа.

Монтажна Инфраструктура: Фотоволтаичките панели треба да се правилно инсталираат и закрепат на подлогата. Постојат различни методи на монтажа, како кроз земја (грунд-монтаж), интеграција во кровот или надворешен монтаж.

Складирање на Енергија (по желба): Некои системи можат да се дополнат со складиштење на енергија во батерии, што овозможува користење на соларната енергија кога Сонцето не свети, како на пример ноќе или во облачни денови.

Системи за Мониторинг и Контрола: Инсталирање на систем за мониторинг и контрола овозможува набљудување на перформансите на системот, детекција на евентуални проблеми и управување со неговата оперативност.

Интеграција со Електричната Мрежа: Фотоволтаичките системи можат да бидат поврзани со грид (електричната мрежа) или да работат независно (производство на енергија за локална употреба).

Економска Рентабилност: Инвестицијата во фотонапонски системи може да се исплати преку време преку намалување на сметководството за електрична енергија.

Заштита и Одржување: Редовното одржување и следење на системот гарантираат долг век на работа и максимални перформанси.

Соларните фотонапонски системи имаат голем потенцијал да допринесат кон зелена енергетика и намалување на зависноста од фосилни горива. Тие се користат и како дополнителен извор на енергија во многу различни апликации и индустрии.

USAID Проект на Фотоволтаичен систем на училишна зграда