Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Електрични инсталации за Фотонапонски системи

При нисконапонските електрични инсталации за фотонапонски центали, заштитата на DC (постојаната струја) елементите е од суштинска важност за безбедност и перформанси на системот. Во следниот текст се дадени неколку аспекти и методи за заштита на DC елементите во фотонапонските централи:

 1. Прекинувачи: Во системот може да се интегрираат DC прекинувачи кои овозможуваат одделна и брза деактивација на секој соларен панел или низа на панели. Ова помага во случаи на оштетување, одржување или други несреќи.
 2. Прекинувачи со ГСР: Прекинувачите со ГСР (Гребени Струјни Релеји) може да детектираат прекин во DC кругот и да автоматски го исклучат делот на кругот каде што е детектиран прекинот.
 3. Максимална Струја на Краток Стег: Соларните панели треба да имаат ограничена максимална струја на краток стег. Ова означува колку струја ќе текне во случај на краток стег и помага во предотвратување на оштетувања.
 4. Комбинирани Кутии за Врска: Во системот може да се вклучат комбинирани кутии за врска кои се поставуваат на точки каде што повеќе панели се поврзани заедно. Овие кутии го обезбедуваат сигурно поврзување, заштита и може да вклучуваат додатни компоненти за заштита.
 5. Автоматски Исклучувачи: Ако се детектира аномална ситуација, како на пример прекин во кабел или нагло зголемување на струјата, системот може да биде обезбеден со автоматски исклучувачи кои ќе го исклучат DC кругот.
 6. Заземјување и Изолација: Правилното заземјување и изолација на системот се критични за безбедноста. Ова ги намалува ризиците од електрични удари и други опасности.
 7. Системи за Мониторинг: Интегрираните системи за мониторинг и контрола може да предупредат за било какви аномалии или проблеми во системот, што овозможува брза реакција и интервенција.
 8. Обуки и Процедури: Оние кои работат на и околу фотонапонските централи треба да бидат обучени за правилна употреба и мерки на безбедност.

Важно е да се има во предвид дека заштитата на DC елементите не е само заштита на инсталацијата и опремата, туку и за безбедноста на лицата кои работат околу системот. Професионален совет и помош од стручњаци се силно препорачани при дизајнирањето и инсталацијата на фотонапонските системи.

Електричните инсталации за фотонапонски системи, познати и како соларни системи, се развиваат како начин за производство на електрична енергија од сончевата светлина. Овие системи користат фотоволтаички панели за претворање фотоните од сончевата светлина во електрична енергија. Еве неколку важни аспекти за електричните инсталации на фотонапонски системи:

 1. Фотоволтаички Панели: Основниот дел на системот се состои од фотоволтаички панели (соларни панели) кои ги садржат фотоволтаичките ќелии. Овие ќелии се направени од материјали кои генерираат електрична струја кога се изложени на сончевата светлина.
 2. Инвертер: Произведената електрична енергија од фотоволтаичките панели е во облик на постојана струја (DC). За да ја конвертира во заменлива струја (AC) која се користи во електричната мрежа, се користи инвертер.
 3. Мониторинг и Контрола: Системите за фотонапонска енергија често имаат интегрирани системи за мониторинг и контрола. Овие системи овозможуваат следење на перформансите на системот, како и далечинско управување и надгледување.
 4. Монтажа и Ориентација: Фотоволтаичките панели треба да бидат инсталирани на места каде што ќе добијат максимална изложеност на сончевата светлина. Ориентацијата и нагласокот на панелите може да влијае на нивната ефикасност.
 5. Складирање на Енергија: Некои фотонапонски системи вклучуваат и системи за складирање на енергија, како батерии. Овие батерии овозможуваат зачувување на излишокот енергија за користење кога сончевата светлина не е достапна.
 6. Поврзување на Електричната Мрежа: Произведената електрична енергија може да биде интегрирана во локалната електрична мрежа. Ова може да овозможи продажба на вишокот на електричната енергија на енергетската компанија (нето-мерење).
 7. Сертификации и Регулативи: При инсталација на фотонапонски системи, треба да се следат локалните електрични стандарди и регулативи. Исто така, може да биде потребно да се добијат одредени дозволи или сертификации.
 8. Безбедност: Безбедноста е важен аспект при инсталација и одржување на фотонапонски системи. Системите треба правилно да се изолираат и заштитат од потенцијални опасности.