Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Solar NRG врши проектирање во областа и соработува со реномирани проектантски компании за изведба на потребна проeктна документација за добивање одобрение за градба и приклучок за пуштање во работа на Фотонапонски централи од мал среден и голем капацитет.

Што се ми е потребно да направам ?

Во зависност од типот на ФНЦ и нејзината локација и монтажа потребно е да се изведат неколку проекти и ревизија на истите во електричен и градежен сегмент.

ПРОЕКТИРАЊЕ НА ФОТОНАПОНСКИ СИСТЕМИ

Проектирањето на фотонапонски системи е комплексен процес кој бара добро разбирање на техничките, електрични и инжењерски аспекти на соларната технологија. Еве неколку чекори и аспекти кои треба да се земат во предвид при проектирањето на фотонапонски систем:

1. Одредување на Капацитетот: Првиот чекор е да се одреди колку електрична енергија треба да се произведе. Ова зависи од потребите на корисникот и големината на системот.

2. Избор на Локацијата: Изборот на локација е важен аспект. Фотоволтаичките панели треба да бидат изложени на директна сончева светлина што е можно подолго време дневно.

3. Избор на Панели: Одбирањето на правилни панели е критично. Различни типови на панели имаат различни перформанси и цени. Треба да се разгледаат аспекти како ефикасност, големина, гаранција и цена. Најновата технологија на панели сепак обезбедува и најдобри перфоманси кои секако долгорочно ќе влијаат во производсвениот капацитет на Фотонапонската централа. (TopCon, HJT, Bifacial, DualGlass)

4. Поврзување и Ориентација: Треба да се одлучи како ќе бидат поврзани панелите и каква ориентација и нагласок ќе имаат. Ова влијае на количеството на сончева светлина која ќе биде засечена. Идеална позиција на нашево поднебје е јужна насока со инклинација на панелите од 25 до 30 степени. Неретко се користи и компбинација од Исток Југ Запад позиционирање на панелите со што ќе се обезбеди подолгорочен дневен производен циклус и нема да се јавува само одреден пик на производство во текот на денот.

5. Инвертери и останата опрема: Инвертерите ги конвертираат DC во AC енергија која може да се користи во домашната или комерцијалната мрежа. Треба да се одбере инвертер кој ќе се вклопува со капацитетот на системот.

6. Системи за Акумулација на електрична енергија: Ако се планира систем за складирање на енергија, како батерии, треба да се проектира систем кој ќе овозможува правилно полнење и исклучување на батериите.

7. Системи за Заштита и Безбедност: Компонентите на системот треба да бидат заштитени од прекини и непредвидени ситуации. Ова вклучува заштита од краток спој, прекини во кабелите и други непредвидени состојби. Исто така треба да се предвидат системи за детекција и видео надзор за заштита од кражба и вандализам со која ќе се оштети и спречи производството на електричната енергија.

8. Монтажа и Заземјување: Правилната монтажа и заземјување се важни за безбедноста на системот и заштитата од струјни удари. Сите метални површини на ФНС почнувајќи од монтажната конструкција, периметарската ограда, канделабрите за осветлување и камери мораат да бидат заземјени.

9. Дозволи и Регулативи: Потребните дозволи и регулативи зависат од локалните закони и прописи. Треба да се оспособите со потребните документи пред да започнете со инсталацијата. Сите дозволи и документации зависат пред се од големината на Фотонапонската централа, потоа локацијата, типот и намената на користење и сето тоа влиае на потребната проектна документација и дозвола за градба и приклучок кон електричната мрежа.

10. Мониторинг и Одржување: Проектирајте систем за мониторинг и контрола кој ќе ви овозможи да ги следите перформансите на системот и да препознаете било какви аномалии. Редовното техничко одржување ќе влијае на континуираното планирано производство на електрична енергија и неговиот работен век.