Skip to content Skip to footer

Колкав е работниот век на соларните панели?

Работниот век на соларните панели зависи од нивната квалитет, типот на технологија користена, условите на инсталација и како се одржуваат. Во најголем дел од случаите, соларните панели имаат гаранција за работен век од 25 до 30 години, но можат да продолжат да произведуваат електрична енергија и подолго од тоа.

Деградацијата на соларните панели се одвива со времето поради неколку фактори:

1. **Физички аберзии**: Влезниот материјал на соларните панели, наречен фотоволтаички (PV) модул, може да биде изложен на физички влијанија како град или олујни ветрови кои можат да ги оштетат. Ова може да доведе до намалување на ефикасноста на панелите.

2. **Екстремни температури**: Екстремните температури можат да предизвикаат деградација на соларните панели со време. Повишени температури можат да ги намалат ефикасноста на панелите.

3. **Деградација на ќелиите**: Во текот на годините, фотоволтаичките ќелии во соларните панели може да искусат деградација на производството на електрична енергија. Оваа деградација обично се одвива со брзина од приближно 0.5% до 1% на година.

4. Опореметување на електричните компоненти: Опореметувањето на електричните компоненти и контактите во соларните панели може да доведе до намалување на перформансите.

За да се намали деградацијата и се продолжи работниот век на соларните панели, е важно да се извршуваат редовни инспекции и одржување, како и да се инсталираат во соодветни услови. Повторно, денешните соларни панели имаат долг работен век и се сметаат за издржливи и ефикасни соларни решенија.