Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Одржување на соларен систем од голем капацитет

Одржувањето на голем капацитетен соларен систем (како соларна фарма или голема инсталација) е клучно за да се осигура продолжливата и ефикасна работа на системот. Еве неколку препораки за одржување на голем соларен систем: Редовни инспекции и мониторинг: Инспектирајте системот редовно за да се провери состојбата на соларните панели, инвертерите и електричните компоненти. Интегрирајте мониторинг систем…

Read More

Колкав е работниот век на соларните панели?

Работниот век на соларните панели зависи од нивната квалитет, типот на технологија користена, условите на инсталација и како се одржуваат. Во најголем дел од случаите, соларните панели имаат гаранција за работен век од 25 до 30 години, но можат да продолжат да произведуваат електрична енергија и подолго од тоа. Деградацијата на соларните панели се одвива…

Read More